امید در دل تاریکی؛ سه تصویر روشن در روزهای تاریک افغانستان