طالبان خواستار از سرگیری پروازهای بین المللی به فرودگاه کابل شد