همبرگر ویژه‌ای که با اسکلت مرغ و چربی تولید می‌شود! / فیلم