نوع واکسن کرونا برای تزریق به افراد زیر از ۱۸ سال در ایران مشخص شد