شورای نگهبان به مناسبت روز مجلس بیانیه داد

شورای نگهبان به مناسبت روز مجلس بیانیه داد