قرار گرفتن ایران در جایگاه بیستمین خودروساز بزرگ دنیا