شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …دستگاه تصفیه آب خانگی فوق پیشرفته …تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …اجاره فیش حقوقی/ضمانت دادگاه/ضامن …

وعده انتخاباتی کمدین مشهور در صورت رییس جمهور شدن / فیلم