صحیح نیست با بسیاری از کشورها قهر باشیم / مردم مستحقّ این وضعیت نیستند