گزارش آب و هوا ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ / ۲۳ استان کشور منتظر رگبار و رعدوبرق باشند