بسیاری از مسائل را به جان خریدیم تا وحدت ملی در کشور حفظ شود