تصویربرداری «شادروان» به ایستگاه پایانی رسید / عکس