روحانی: کارنامه دولت نسبت به خوزستان قابل قبول است! / فیلم