دفاع یکی از مردان دولت از استاندار جدید آذربایجان شرقی؛ شبیه مالک اشتر بود