مسکن در شمال تهران دیگر خریداری ندارد / کوچ دلالان مسکن به ترکیه