اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دعای معراج و فضایل و ثواب آن
فرهنگ و هنر: دعای معراج دارای فضیلت و خواص زیادی است که خواندن این دعا حتی برای یک بار حکم خواندن چهل هزار بار ختم قرآن را دارد. از رسول اکرم (ص) روایت شده است که فرمودند: آن شبی که مرا به معراج بردند از تمامی آسمان ها گذشتم تا به آسمان هفتم رسیدم، آنچه دیدم بودم، با خدای تعالی بدون واسطه سخن گفتم، مراجعت نمودم چون به مقام جبرئیل رسیدم گفتم یا جبرئیل این چه دعائی است که تمامی ملائکه آن را می خوانند؟جبرئیل بیان کرد یا محمد این همان دعایی است که از جانب حق به شما آوردم.  خدای تعالی می فرماید که هر که از آدم تا خاتم این دعا( دعای معراج) را بخواند یا با خود دارد عزیز و مکرم گردد، حاجتش روا شود، حق تعالی هرگز حجاب در بین او و خود نگذارد، او را از کلیه بلایا ایمن فرماید، هر شخصی دعای معراج را بخواند یا گوش فرا دهد، او از جمیع بلایا محفوظ می شود و اگر از آدم تا ختم جمع شوند، تمام دریاها مرکب شود، زمین و آسمان کاغذ شوند، چنان بنویسند که فرشتگان ماند شوند، آسمان و زمین تمام گردد، آب دریاها خشک شود، نمی توانند ثواب دعای معراج را بنویسند. خواننده و دارنده دعای معراج هرگز دچار تنگ دستی نشود، در روز قیامت، از وی حساب بردارند و بدون حساب وارد بهشت شود، تا روز قیامت در کار او، بستگی ایجاد نشود. ثواب خواندن تنها یک بار دعای معراج  یا محمد دارنده و خواننده این دعا رستگاری یابد. هر فردی اگر تنها یک بار در عمر خود این دعا را خونده یا گوش دهد مانند کسی است که چهل هزار بار قرآن را ختم کرده باشد، چهل هزار بنده آزاد کرده باشد، چهل هزار حج رفته باشد، چهل هزار مسکین طعام داده باشد، چهل هزار گوسفند قربانی کرده باشد، چهل هزار برهنه را پوشانده باشد، تورات و انجیل عیسی و زبور داود و فرقان محمد مصطفی (ص) خوانده باشد.  اگر جهت فرزند بخواند خداوند عالم پسری به وی عطا فرماید.  اگر کسی برپای دار برند این دعا رابروی بخواند و بدمند یا در نزد آن شخص باشد ضرری به او نرسد.  هر کس این دعا را با خود به گور برد حق سبحانه او را ببخشد، سکرات موت بر وی آسان گرداند، از عذاب قبر وسئوال نکیر منکر ایمن گردد، روز جزاء چهل هزار فرشته به اسقبال وی آیند تا داخل بهشت میشوند.  اگر بیمار باشد چنانکه طبیبان از معالجه وی عاجز باشند، اگر این دعا را بخواند حق تعالی او را شفا دهد. اگر کسی کاهل نماز باشد این دعا را با خود دارد حقتعالی دین او را روشن گرداند چنانکه حریص نماز شود. اگر زن دشوار زاید این دعا را بر آب خوانده و بخورد تا به آسانی فارغ شود. اگر کسی را بسته باشند این دعا را برموم گیرند برکمر وی بندد فی الحال گشاده گردد و اگر بخت دختر بسته باشد این دعارا بخواند بخت او گشاده می شود.  خواننده و دارنده این دعا از درد گوش و درد سر درد چشم، درد دل، فلج لغوه و جمیع دردها ایمن گردد.  شرح این دعا بسیار بود مامختصر کردیم تا ملال نگیرد وبسیار مجرب است انشاءا..  متن دعای معراج و ترجمه آن  یا سَیِّدُ یا سَنَدُ یا صَمَدُ یا مَنْ لَهُ الْمُسْتَنَدُ اِجْعَلْ لی فَرَجاً وَ مَخْرَجاً مَمّا اَنا فیهِ وَاکْفِنی فِیهِ ای آقا، ای تکیه گاه، ای بی نیاز، ای کسی که به او تکیه شود، برای من از آنچه که در آنم گشایش و رهایی قرار بده و مرا در آن کفایت کن وَ اَعُوذُ بِکَ بِسْمِ اللهِ التّامّاتِ یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ یا رَحْمنُ یا رَحْمنُ یا رَحْمنُ یا رَحیمُ و پناه میبرم به تو به نام خداوند تمام کننده ای خدا! ای خدا! ای خدا! ای بخشنده، ای بخشنده، ای مهربان یا خالِقُ یا رازِقُ یا بارِیُ یا اَوَّلُ یا آخِرُ یا ظاهِرُ یا باطِنُ یا مالِکُ یا قادِرُ ای آفریدگار، ای روزی ده، ای خلق کننده، ای ابتدا، ای انتها، ای ظاهر، ای باطن، ای فرمانروا، ای توانا یا واهِبُ یا وَهّابُ یا تَوّابُ یا حَکیمُ یا سَمیعُ یا بَصیرُ یا غَفورُ یا رَحیمُ ای بخشایشگر، ای بخشنده، ای توبه پذیر، ای دانا، ای شنونده، ای بیننده، ای آمرزنده، ای مهربان یا غافِرُ یا شَکُورُ یا عالِمُ یا عادِلُ یا کَریمُ یا رَحیمُ یا وَدودُ یا غَفورُ یا رَؤفُ ای آمرزنده، ای پاداش دهنده، ای دانا، ای عادل، ای کریم، ای بخشنده، ای بسیار مهربان، ای آمرزنده، ای مهربان یا وِتْرُ یا مُغیثُ یا مُجیبُ یا حَبیبُ یا مُنیبُ یا رَقیبُ یا مَعیدُ یا حافِظُ ای یگانه، ای فریاد رس، ای اجابت کننده، ای حبیب، ای منیب، ای رقیب، ای اعاده کننده، ای حفظ کننده یا قابِضُ یا حَیُّ یا مالِکُ یا باعِثُ یا وارِثُ یا رَحیمُ ای قبض کننده، ای زنده، ای مالک، ای باعث، ای وارث، ای رحیم یا راحِمُ یا فاتِحُ یا فارِجُ یا فاخِرُ یا مُعِزُّ یا مُذِّلُ ای رحم کننده، ای گشاینده، ای گشایش دهنده، ای فاخر، ای عزیز، ای خواری کننده یا مُعینُ یا مُبینُ یا جَلیلُ یا جَمیلُ یا کَفیلُ یا وَکیلُ ای گیزنده، ای زنده، ای یاری کن، ای آشکار، ای جلیل، ای زیبا، ای کفیل، ای وکیل یا دَلیلُ یا حَیُّ یا قَیّومُ یا جَبّارُ یا غَفّارُ یا حَنّانُ یا مَنّانُ یا دَیّانُ یا غُفْرانُ ای راهنما ،ای زنده ،ای قائم ،ای مسلط ،ای بسیار آمرزنده، ای بسیار مهربان، ای منت ده، ای قرض ده، ای بخشنده یا بُرْهانُ یا سُبْحانُ یا مُسْتَعانُ یا سُلْطانُ یا اَمینُ یا مُؤمِنُ ای نشانه، ای منزه، ای یاری ده، ای پادشاه، ای امین، ای مومن، یا مُتَکبِّرُ یا شَکُورُ یا عَزیزُ یا عَلیُّ یا وَفیُّ یا زَکِیُّ یا قَویُّ یا غَنیُّ یا مُحِقُّ یا مُعْطی یا آخِرُ ای متکبر، ای سپاسگزار، ای عزیز، ای بلندمرتبه، ای وفا کن، ای زکی، ای قوی، ای بی نیاز، ای صاحب حق، ای عطا کننده، ای انتها یا اَحْسَنَ الْخالِقینَ یا خَیْرَالرّازِقینَ یا خَیْرَ الْغافِرینَ ای بهترین آفریننده ها، ای بهترین روزی ده، ای بهترین آمرزندگان یا خَیْرَ الْمُحْسِنینَ یا خَیْرَ النّاصِرینَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ ای بهترین نیکوکاران، ای بهترین یاوران، ای مهربان ترین مهربانان یا نُورَ السَّمواتِ وَ الْأرْضِ یا هادِیَ الْمُض‍ِلّینَ یا دَلیلَ الْمُتَحَیّرینَ ای روشنایی آسمان ها و زمین، ای هدایت کننده گمراهان، ای راهنمای سرگردانان یا خالِقَ کُلَّ شَیءٍ یا فاطِرَ السَّمواتِ والْأرْضِ یا هادِیَ الْمُضِلینَ ای آفریننده هرچیز، ای خالق آسمان ها و زمین، ای هدایت کننده گمراهان یا مُفَتَّحَ الْأبْوابِ یا مُسَبِّبَ الْأسْبابِ یا رَفیعَ الدَّرَجاتِ یا مُجیبَ الدَّعَواتِ ای گشاینده درها، ای باعث انجام کارها، ای بالابرنده درجات، ای اجابت کننده خواهش ها یا وَلِیَّ الْحَسَناتِ یا غافِرَ الْخَطیئاتِ یا مُحیِیَ الْأمْواتِ ای دوست دار نیکی ها، ای آمرزنده خطاها، ای زنده کننده مردگان یا ضاعِفَ الْحَسَناتِ یا دافِعَ الْبَلِیّات ای دو چندان کننده نیکی ها، ای دفع کننده بلاها! اَللّهُمَّ اَحْفَظْ صاحِبِ هذَالدُّعاءِ مِنَ الطّاعُونِ وَالزَّلْزَلَهِ وَ الْفُجْاَهِ وَالْوَباء‍ِ خدایا! حفظ کن صاحب این دعا را از طاعون و زلزله و مرگ ناگهانی و وبا وَ م‍ِنْ شَرَّ السُّلْطانِ الْجابِرِ وَ شَرَّ الْعَیْنِ السُّوء‍ِ وَ مِنْ شَرَّالْجَنَّ وَالْإنْسِ و از شر سلطان ستمگر و شر چشم بد و شر دشمنان و از شر جن و انس بِحَقَّ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ بِحَقَّ کهیعص وَ بِحَقَّ حمعسق به حق خدایی که نیست جز او زنده پاینده به حق کهیعص و بحق حمعسق وَ بِحَقَّ مُحَمَّدِ الْمُصْطَفی وَ بِحَقَّ عَلِیَّ الْمُرْتِضی وَالْأئمَّهِ الْهُدی و به بحق محمد مصطفی و بحق علی مرتضی و پیشوایان هدایت  وَ بِحَقَّ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ وَالْکُرْسِیَّ وَ الْعَرْشِ وَ بِحَقَّ فَسَیَکْفیکَهُمُ اللهُ وَ هُو السَّمیعُ الْعَلیمُ و به حق لوح و قلم و کرسی و عرش و به حق پس کفایت می کند آنها را خداوند و او شنوا و داناست اللّهُمَّ اَحْفَظْ صاحِبِ هذَالدُّعاءِ مِنْ شَرَّ کُلَّ ذی شَرًّ وَ مِنْ شَرٌ طارِقٍ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ خدایا! حفظ کن صاحب این دعا را از شر هر موجود شرور و از شر پیشآمدهای ناگوار شبانه و روزانه وَ مِنْ شَرَّ والِدٍ وَ ما وَلَدَ وَ مِ‍نْ شَرَّ ما یَلِجُ فِی الأرْضِ وَ ما یَخْرِجُ مِنْها وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیم و از شر والد و ماولد و از شر هر آنچه در زمین داخل و خارج شود. و او آمرزنده مهربان است اَللّهُمَّ احْفِظْ صاحِبِ هَذَاالدُّعا مِنْ شَرَّ الْأعْداءِ وَ مِنْ شَرَّ جَمیعَ الْمِحْنَهِ وَ الدّاءِ خدایا! حفظ کن صاحب این دعا را از شر جمیع محنت ها و بیماری ها وَ مِنْ شَرَّ النَّفّاثاتِ فِی الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرَّ حاسِدٍ اِذا حَسَدَ و از شر دمندگان در گره ها و از شر حسود هنگامی که حسد کند یا رَبَّ بِعِزَّ عِزَّتِکَ وَ الْقَهْرِ بِلُطْفِکَ وَ الرَّحْمَهِ رَحْمَتَکَ ای پروردگار! به عزت و چیره شدنت، به لطف و ترحم رحمت تو یا واهِبَ الْعَطایا یا دافِعَ الْبَلایا یا غافِرَ الْخطایا ای بخشنده هستی ها، ای دفع کننده بلاها، ای آمرزنده خطاها یا سَتّارَ الْعُیُوبِ یا نُورَ الْغُیُوبِ یا نُورَ الْقُلُوبِ یا حَبیبَ الْقُلُوبِ ای پوشاننده عیب ها، ای نور تاریکی ها، ای نور قلب ها، ای دوستدار قلب ها یا قاضِیَ الْحاجاتِ یا رَحْمنَ الدُّنْیا وَالْأخِرَهِ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ ای برآورده کننده نیاز ها، ای آفریننده دنیا و آخرت، ای مهربانترین مهربانان وَ بِحَقَّ اَلا اِلی اللهِ تُصیرُا الأمُورِ و به حق خدایی که امور به او برمیگردد اَللّهُمَّ انی اَسْتَوْدِعُکَ نَفْسی وَ رُوحی وَ مالی وَ اَوْلادِی وَ جَمیعَ ما اَنْعَمْتَ عَلَیَّ فِی الدّینِ وَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَه خدایا نفسم، روحم، مالم و فرزندانم و همه نعمت هایی که به من دادی در دین و دنیا و آخرت را به تو می سپارم اِنَّهُ لا یُضیعُ صانیکَ یَصُونَکَ وَ مَحْفُوظَکَ وَ مَامُولَکَ وَ لا یُجیرُنی اَحَدٌ مِنْکَ وَ لَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً به درستی که ضایع نمی شود صیانت از صیانت تو و حفظ تو و خواسته تو و مرا احدی از تو مجیر نیست و نمی یابم غیر از تو متحدی اَللّهُمَّ رَبَّنا اتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنا عَذابَ النّارِ وَ عَذابَ الْقَبرِ بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ خدایا! پروردگارا! به ما در دنیا و آخرت نیکی بده و ما را از عذاب آتش و عذاب قبر دور کن به رحمت خود ای مهربانترین مهربانان وَ صلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِهِ اَجْمَعینَ الطّاهِرینَ وَ الأئِمَّهِ الْمَعْصُومینَ وَ سَلَّمَ تَسْلیماً کَثیراً کَثیراً و خداوند درود فرستد بر محمد و آل محمد که همگی پاکیزگانند و پیشوایان معصوم و سلام بفرست، سلام بسیار زیاد خداوند در معراج با چه صدایی با پیامبر (ص) سخن گفت؟  روایت است که شب ۱۷ماه رمضان شب معراج رسول اکرم (ص) می باشد که حوادث مهمی در آن برای پیامبر (ص) رخ داده است؛ ایشان تا سدره المنتهی (پایان عالم) صعود کرد و به عرش و معراج رفت. در معراج با آشکار شدن تمام اسرار و اتفاقی که بر پیامبر (ص) مخفی بود٬ این پیامبر عظیم الشان صاحب علم و دانشی شد که هیچکدام از آفریده های خداوند نظیر آن را ندیدند.  به طوری که خداوند متعال با ایشان بدون واسطه سخن گفت، پیامبر اسلام (ص) در معراج صدایی دلنشینی را شنید که به نظرش آشنا بود٬از حضرت جبرئیل (ع) پرسید٬این صدا آشنای چه کسی است که به گوش می رسد؟ حضرت جبرئیل (ع) پاسخ داد:پروردگار تو با صدای بنده برگزیده حضرت علی الاعلی (ع) با تو سخن می گوید.  شب معراج پنج سال پس از بعثت، در شب هفدهم رمضان و دوازده سال قبل از هجرت رخ داده است. حضرت محمد (ص) در این شب ، هفت آسمان را طی کرد٬ هشت در بهشت و هفت در جهنم باز شد و ایشان از حال بهشتیان و جهنمیان با خبر شد.  در معراج پیامبر اکرم (ص) بر سر درهای بهشت سه جمله بزرگ لااله الا الله٬ محمد رسول الله و علی ولی الله نوشته شده است.