با فرد متعرض به استاندار آذربایجان شرقی برخورد شود