باید بین جریان اصلاحات و جبهه‌اصلاح‌طلبان تمایز قائل شد / یکدست شدن قدرت در برخی زمینه‌ها تصمیم‌گیری‌ها را ساده‌تر می‌کند