واکنش سازمان ملل و اتحادیه اروپا به اعدام «آرمان عبدالعالی»

واکنش سازمان ملل و اتحادیه اروپا به اعدام «آرمان عبدالعالی»