برخود عجیب طالبان با یک موبایل دزد در افغانستان / فیلم