اتفاق شوکه کننده در این استان از ایران/ حمل جنازه یک زن با خودروی زباله!