آیا ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال هم به سرنوشت برکت دچار می‌شود؟