در حزب باید بر پرورش افراد و استقلال فکری آنها تلاش شود / نه فقط دولت بلکه حاکمیت باید برای ارتقای احزاب کشور تلاش کند