از رانت دختر نماینده تا خودسوزی فرزند شهید؛ سرانجام بی‌رحمانه رانت