۶۵ درصد خاک ایران در منطقه به شدت خشک قرا دارد

۶۵ درصد خاک ایران در منطقه به شدت خشک قرا دارد