فیلم استقبال عجیب از مدیرعامل جدید بانک ملی /ماجرا چه بود؟