اندیکاتور چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟ بهترین اندیکاتور کدام است؟