اگر یک میلیون نفر هم بیایند، هیچ اتفاق کنترل‌نشده‌ای در مرز شلمچه رخ نمی‌دهد