گیر افتادن دختربچه در بین میله های پنجره یک ساختمان!  /فیلم