خبری نگران کننده برای کودکان / میزان ابتلا و فوتی کرونا در کودکان در حال افزیش است