با این تجمعات و توهین‌ها کسی مدیرعاملی استقلال را قبول نمی‌کند /فیلم