کمیته انضباطی، تراکتور و آلومینیوم اراک را جریمه کرد