خریدار ضایعات کامپیوتریدعوت به همکاری در شرکت دانش بنیانتعمیر تلویزیون پاناسونیکحمل و نقل زمینی شهرستان بار تهران

واکنش رئیسی به ارایه لیست بدهکاران بانکی از سوی همتی