حداقل سن دریافت واکسن کرونا در ایران ۳ سال دیگر کاهش یافت

حداقل سن دریافت واکسن کرونا در ایران ۳ سال دیگر کاهش یافت