خوب است که روحانی در یک حزب به فعالیت خود ادامه دهد