روحانی: هماهنگی نهادها در ستاد کرونا، سریع و فوری انجام شد / فیلم