کمیابی آمپول درمان قارچ سیاه کمیاب و افزایش استفاده از کورتون در بیماران