نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …پله گرد فلزی آس استپقالب بتن

این واکسن‌های کرونا عوارض دارند، فقط باید به داوطلبان تزریق شوند