دست دادن روحانی به قالیباف از زیر عبا در مراسم تحلیف / عکس