پرت کردن راکت توسط نیما عالمیان در وسط مسابقه المپیک / فیلم