نوذری جایگزین ندارد / او هنرمندی بسیار خوش ذوق بود

نوذری جایگزین ندارد / او هنرمندی بسیار خوش ذوق بود