امیکرون حتما وارد کشور می شود / تنها راهکار مقابله با این ویروس جهش یافته واکسیناسیون است

امیکرون حتما وارد کشور می شود / تنها راهکار مقابله با این ویروس جهش یافته واکسیناسیون است