دستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …تعمیرات موبایل در امداد موبایلدستگاه تسمه کشتامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)

آمریکا خواستار اعمال فشار سازمان ملل بر میانمار شد