رئیسی: به وعده های دولت آمریکا اطمینان نداریم / به دنبال تعامل موثر با کشورهای همسایه هستیم