آمادگی باکو برای عادی‌سازی روابط با ارمنستان

آمادگی باکو برای عادی‌سازی روابط با ارمنستان