کارشناسان بهداشتی آمریکا: زنان باردار هم واکسن کرونا بزنند