کفگیر پرسپولیس به ته دیگ خورد / تعویق ۲ ماهه در پرداخت حقوق کارمندان