استاد دانشگاه کابل: طالبان به شیعیان امتیاز نخواهند داد