هوا در ۱۴ استان تا ۱۰ درجه سرد می‌شود

هوا در ۱۴ استان تا ۱۰ درجه سرد می‌شود