واکنش سیدمحمد خاتمی به طرح صیانت مجلس / نه کارساز است و نه مفید