حمام خون در نزاع دسته جمعی ۲ طایفه در آبادان / یک نفر به قتل رسید